Loading...
Linux tar命令使用说明

Linux操作笔记 2016/01/05 Linux

linux下最常用的打包程序就是tar了,使用tar程序打出来的包我们常称为tar包,tar包文件的命令通常都是以.tar结尾的。生成tar包后,就可以用其它的程序来进行压缩。

1.命令格式:

tar[必要参数][选择参数][文件] 


2.命令功能:

用来压缩和解压文件。tar本身不具有压缩功能。他是调用压缩功能实现的 


3.命令参数

必要参数有如下:

-A 新增压缩文件到已存在的压缩

-B 设置区块大小

-c 建立新的压缩文件

-d 记录文件的差别

-r 添加文件到已经压缩的文件

-u 添加改变了和现有的文件到已经存在的压缩文件

-x 从压缩的文件中提取文件

-t 显示压缩文件的内容

-z 支持gzip解压文件

-j 支持bzip2解压文件

-Z 支持compress解压文件

-v 显示操作过程

-l 文件系统边界设置

-k 保留原有文件不覆盖

-m 保留文件不被覆盖

-W 确认压缩文件的正确性


可选参数如下:

-b 设置区块数目

-C 切换到指定目录

-f 指定压缩文件

--help 显示帮助信息

--version 显示版本信息


4.常见解压/压缩命令

tar 

解包:tar xvf FileName.tar
打包:tar cvf FileName.tar DirName
(注:tar是打包,不是压缩!)


.gz
解压1:gunzip FileName.gz
解压2:gzip -d FileName.gz
压缩:gzip FileName


.tar.gz 和 .tgz
解压:tar zxvf FileName.tar.gz
压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName

.bz2
解压1:bzip2 -d FileName.bz2
解压2:bunzip2 FileName.bz2
压缩: bzip2 -z FileName


.tar.bz2
解压:tar jxvf FileName.tar.bz2
压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName

.bz
解压1:bzip2 -d FileName.bz
解压2:bunzip2 FileName.bz
压缩:未知


.tar.bz
解压:tar jxvf FileName.tar.bz
压缩:未知

.Z
解压:uncompress FileName.Z
压缩:compress FileName


.tar.Z
解压:tar Zxvf FileName.tar.Z
压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName


.zip
解压:unzip FileName.zip
压缩:zip FileName.zip DirName

.rar
解压:rar x FileName.rar
压缩:rar a FileName.rar DirName 


参考文档

http://www.cnblogs.com/peida/archive/2012/11/30/2795656.html

http://blog.csdn.net/imyang2007/article/details/7634470Comments